Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data01/virt47117/domeenid/www.kiirlaenukeskus.ee/htdocs/wp-content/plugins/easy-heads-up-bar/lib/cmb/init.php on line 746
SMS-laenu lepingutingimused @ Laenud, inkasso

Laenud, inkasso Hetkel tegeleme võlgade tagasinõudmisega!


Warning: Use of undefined constant yes - assumed 'yes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data01/virt47117/domeenid/www.kiirlaenukeskus.ee/htdocs/wp-content/themes/breathe/page.php on line 21

SMS-laenu lepingutingimused

 SMS- laenu intressid

15 päeva

30 päeva

Laenad Intressid Tagastad kokku Laenad Intressid Tagastad kokku
500 100 600 500 150 650
1000 190 1190 1000 300 1300
1500 280 1780 1500 450 1950
2000 370 2370 2000 500 2500
2500 560 3060 2500 625 3125
3000 550 3550 3000 750 3750

Laenulepingu üldtingimused

1. Mõisted

Internetipank on elektrooniline maksekanal, mille kaudu väljastame laene.

Kolmas isik on iga füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Lepingupool.

Laen on rahasumma, mille Laenuandja laenab Laenusaajale vastavalt Lepingule.

Laenu tagastamise tähtpäev on laena andmisel märgitud päev, mille saabumisel peab Laenusaaja olema  Laenuandjale tagastanud Laenu ning tasunud intressis.

Laenuandja on OÜ „AR Partnerid” (kiirlaenukeskus), registrikood 11174766, aadress Aleksandri 8, Tartu.

Laenuandja konto on konto, millele toimub Laenusaaja poolt maksete tegemine Laenu tagastamiseks ning Laenu Intresside, Viivise, Trahvi ja Teenustasude maksmiseks ja mistahes muude rahaliste kohustuste täitmiseks.

Laenuotsus on Üldtingimuste kohaselt antud Laenuandja nõustumine Laenusaajaga Lepingu sõlmimiseks.

Laenusaaja on  Laenutaotleja, kellega Laenuandja on sõlminud Lepingu.

Laenusaaja konto on Laenusaaja arvelduskonto, millele kantakse Laen.

Laenutaotleja on Eesti Vabariigis alaliselt elav vähemalt 21-aastane füüsiline isik, kes vastab Üldtingimustele ja on edastanud Laenuandjale Laenutaotluse.

Laenutaotlus on Üldtingimuste alusel antud Laenutaotleja tahteavaldus Laenu saamiseks, mille Laenutaotleja edastab Laenuandjale SMS-i teel ja mis on Laenuandja poolt aktsepteerituna Lepingu lahutamatuks lisaks.

Laenu intressid on Laenutaotluses toodud intressid, mida Laenusaaja maksab Laenuandjale Laenutaotluse analüüsi ja Laenu väljastamisega seotud toimingute eest.

Leping või Laenuleping on käesolevad ja tulevikus kehtima hakkavad laenulepingu Üldtingimused koos kõigi sõlmitavate lisadega.

Lepingupool või -pooled on Laenuandja ja Laenusaaja eraldi või koos.

Teenustasu on tasu, välja arvatud Laenu intressid, mida Laenusaaja kohustub Laenuandjale maksma Lepingus fikseeritud juhtudel Lepinguga seotud toimingute eest.

Trahv on leppetrahv, mida Laenusaaja kohustub Laenuandjale maksma Lepinguliste kohustuste täitmata jätmise korral.

Veebileht on Laenuandja veebileht internetis aadressil www.kiirlaenukeskus.ee, kus on toodud Lepingu sõlmimise tehnilised etapid ja võimalused.

Viivis on viivitusintress, mida Laenusaaja kohustub Laenuandjale maksma rahaliste kohustuste  täitmisega viivitamise korral.

Üldtingimusedon käesolevad ja tulevikus kehtima hakkavad Laenulepingu üldtingimused.

 

2. Laenutaotluse esitamine ja Lepingu sõlmimine

Laenutaotleja esitab Laenuandjale Laenu saamiseks Laenutaotluse. Laenutaotluse saamine ei kohusta Laenuandjat Lepingut sõlmima ja/või Laenu väljastama. Laenuotsuse mittetegemist ei pea Laenuandja Laenutaotlejale põhjendama.

Laenutaotluse esitamine toimub SMS-i teel vastavalt ülal toodud juhistele.

Laenutaotluse esitamisega KINNITAB Laenutaotleja, et tal PUUDUVAD MAKSEHÄIRED ja TÄHTAEGSELT VÕI NÕUETEKOHASELT TÄITMATA JÄÄNUD KOHUSTUSED Kolmandate isikute ees, sealhulgas EI OLE REGISTREERITUD ÜHTEGI KEHTIVAT MAKSEHÄIRET AS’i „Krediidiinfo”, muu makseinfo koguja või maksehäirete registri pidaja juures ning Laenutaotleja pole kaasatud ühessegi kohtuvälisesse ega kohtulikku vaidlusesse, mis võib negatiivselt mõjutada tema maksevõimet.

Leping loetakse sõlmituks, kui Laenuandja teeb Laenutaotluse põhjal Laenuotsuse ja teavitab sellest Laenutaotlejat sõnumiga KINNITAN NUMBRILE 17100.

NB! Uut Laenu võib Laenusaaja taotlema hakata ainult siis, kui eelnevalt võetud Laen on täielikult tagastatud ning Leping nõuetekohaselt täidetud.

 

3. Laenu üleandmine

Laenuandja annab Laenusaajale Laenu, kandes Laenu üle Laenusaaja kontole peale Lepingu sõlmimist. Laenuandja kannab Laenu üle ilma Laenusaaja poolse täiendava korralduseta peale seda, kui ta on saanud sõnumi KINNITAN.

Laenu üleandmise aluseks on Lepingu sõlmimine SMS-i teel lepingupoolte. Laenutaotluse kohta Laenuotsuse tegemisest teavitamine Laenuandja poolt vastavalt Lepingus sätestatule.

Laenuandjal on õigus Leping üles öelda ja/või Laenu Laenusaajale mitte väljastada, kui pärast Lepingu sõlmimist, kuid enne Laenu lõplikku väljastamist selgub, et:

Laenusaaja on Laenuandjale esitanud valeandmeid enda, oma maksevõime või muude

oluliste asjaolude kohta;

Laenusaaja majanduslik olukord on selliselt halvenenud, et Laenu tagastamine on ohustatud,

samuti kui Laenusaaja on muutunud maksejõuetuks enne Lepingu sõlmimist, kuid

Laenuandjale sai see teatavaks alles pärast Lepingu sõlmimist;

Laenusaajal on AS’i „Krediidiinfo”, muu makseinfo koguja või maksehäirete registri pidaja

andmetel või muude avalike registrite alusel tähtaegselt või nõuetekohaselt täitmata jäänud

kohustusi Kolmandate isikute ees.

 

4. Laenu tagastamine ja Laenu intressi tasumine

Laenusaaja kohustub Laenu tagastama ja Laenu intressid tasuma Laenutaotluses märgitud Laenu tagastamise tähtpäeval ning ulatuses. Laenu intressid on fikseeritud Laenutaotluses ning selle suurus oleneb Laenu suurusest. Laenu intressi tasutakse iga taotletud ja saadud Laenu kohta eraldi.

Kui Laenu tagastamise ja Laenu intressi tasumise tähtpäev langeb puhkepäevale, riigipühale või rahvuspühale, loetakse maksepäevaks sellele päevale järgnev esimene Pangapäev.

Laenu tagastamiseks ning Laenu intresside tasumiseks väljastab Laenuandja Laenusaajale pärast Laenu üleandmist arve. Laenusaaja poolt tasutavad maksed loetakse õigeaegselt tasutuks, kui vastav summa on kindlaksmääratud tähtpäeval laekunud Laenuandja kontole. Arve saadab Laenuandja Laenusaajale viimase SMS-i teel, kus on kirjas, et raha on üle kantud ning tagasimaksmise nõue.

Arve tasumisel tuleb märkida Laenusaaja nimi. Kui Laenuandjale laekub makse, mida ei ole võimalik identifitseerida, ei loeta sellist makset tasutuks kuni selle identifitseerimiseni ja Laenusaaja on kohustatud tasuma Viivist vastava perioodi eest.

Laen makstakse tagasi samas summas ja vääringus, milles see oli Laenusaajale väljastatud. Juhul kui Eesti krooni väärtus euro suhtes Eesti Panga ametliku noteeringu järgi muutub võrreldes Eesti krooni noteeringuga euro suhtes Laenu üleandmise päeval, korrigeeritakse Laenu summat Eesti kroonides nii, et selle väärtus eurodes oleks Laenu tagastamise päeval võrdne selle väärtusega eurodes Lepingu sõlmimise päeval.

 

5. Viivise ja Teenustasu tasumine

Kui Laenusaaja ei tagasta Laenu Laenutaotluses märgitud tähtpäevaks, on Laenusaaja kohustatud tasuma Laenuandjale tähtaegselt tasumata maksetelt Viivist 0,5% tagastamisele kuulunud Laenu või tagastamata osa summast päevas.

Viivise arvestus algab maksetähtpäevale järgneval kalendripäeval ja lõpeb tähtaegselt tasumata makse Laenuandja kontole laekumise päeval.

Kui Laenusaaja ei tasu Laenuandjale õigeaegselt intressi või ei tagasta Laenu õigeaegselt ja Laenuandja saadab Laenusaajale vastava teatise võlgnevuse kohta, on Laenusaaja kohustatud maksma Laenuandjale Teenustasu 150 (ükssada viiskümmend) Eesti krooni esmase võlgnevuse teatise saatmise eest ja 200 (kaks sada) Eesti krooni iga järgneva teatise saatmise eest. Teenustasu tuleb tasuda 7 (seitsme) Pangapäeva jooksul arvates Laenuandjalt vastava teatise saamise päevast. Võlgnevuse teatise eest tasumine ei vabasta Laenusaajat Laenu intresside maksmise ega Laenu tagastamise kohustusest.

 

6. Tasumise järjekord

Kui Laenusaajal on kohustus tasuda Laenuandjale üheaegselt Lepingust tulenevaid erinevaid summasid, kaetakse kohustuste täitmiseks tehtud maksetest esimeses järjekorras võlgnevuse sissenõudmiseks tehtud kulutused, seejärel Teenustasu, Trahvid, Viivis, Intress ja lõpuks tähtajaks tagastamata Laen ning muud kohustused.

 

7. Laenusaaja vastutus

Laenusaaja vastutab kogu oma varaga Lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest ja tagab Laenu tagastamise, Laenu intressid, Teenustasu, Viivise ja Trahvi tasumise ning nimetatud võlgnevuste sissenõudmiseks Laenuandja poolt tehtud kulutuste täieliku hüvitamise.

Lepingu sõlmimisega Laenusaaja kinnitab, et vastutab täielikult mistahes identifitseerimisvõimaluste kaudu tema nimel esitatud Laenutaotluste õigsuse eest ja nõustub, et kõik vastavad Laenutaotlused loetakse tehtuks Laenusaaja poolt ja nimel. Laenusaaja vastutab kõigi Laenutaotlustest tekkinud Laenusaaja kohustuste eest.

Laenusaaja kohustub täielikult katma Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmisega seotud kohtu- ja täitemenetluse ning mistahes muud kulud.

Laenusaaja annab Lepingu sõlmimisega Laenuandjale loa edastada igakordselt mistahes võlgnevuse tekkimisel Laenuandja ees Laenusaaja isiku ja võlgnevusega seotud andmed avalikustamiseks vastavates registrite ja krediidihäirete nimekirjades (sh AS’i „Krediidiinfo”, inkassofirmade koostatavad nimekirjad jne.) kuni võlgnevuse kustutamiseni.

 

8. Laenusaaja muud kohustused

Laenusaaja on kohustatud võimaldama Laenuandjal kuni Lepingust tulenevate maksekohustuste täieliku täitmiseni kontrollida Laenusaaja majanduslikku olukorda ja tutvuda vastava dokumentatsiooni ning varaga, et hinnata Laenusaaja poolt esitatud andmete tõepärasust, tema maksevõimelisust ja Lepinguliste maksekohustuste täitmise reaalsust.

Laenusaaja on kohustatud hiljemalt 5 (viie) Pangapäeva jooksul informeerima Laenuandjat:

igast olukorrast, mis vähendab või võib vähendada Laenusaaja maksevõimelisust;

olemasolevatest või võimalikest raskustest Lepingust tulenevate kohustuste täitmisel;

igast asjaolust, mis halvendab või võib halvendada Laenusaaja majanduslikku olukorda

tulevikus;

igast Laenusaaja poolt algatatud või tema vastu suunatud vahekohtu-, kohtu-, pankroti- ja/või

täitemenetlusest, kui see võiks halvendada Laenusaaja majanduslikku olukorda;

kui Laenusaaja on võtnud täiendavalt laenu- ja/või muu rahalise kohustuse Kolmanda isiku

ees. Laenukohustusena käsitatakse kohustusi, mis on tekkinud laenamise, liisingu või

tagatistehingute (sh käendamise) tulemusena.

Laenusaaja poolt nimetatud kohustuse täitmata jätmisel kohustub Laenusaaja maksma Laenuandjale Trahvi summas kuni 500 (viissada) Eesti krooni. Trahv tuleb tasuda 7 (seitsme) Pangapäeva jooksul arvates Laenuandjalt vastavasisulise kirjaliku teatise saamise päevast, mis aga ei vabasta Laenusaajat oma muude Lepingust tulenevate kohustuste täitmisest.

 

9. Lepingust taganemine Laenusaaja poolt

Laenusaajal on õigus Lepingust taganeda 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul Lepingu sõlmimisest.

Kui Laenusaaja soovib Lepingust taganeda, peab ta 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul Lepingu sõlmimisest esitama Laenuandjale kirjaliku taganemisavalduse Laenutaotluses või hiljem Laenuandja poolt kirjalikult või elektrooniliselt Laenusaajale teatavaks tehtud Laenuandja postiaadressil. Taganemisavalduses peab olema märgitud Laenusaaja nimi, isikukood, avaldus Lepingust taganemise ja Laenu ennetähtaegse tasumise kohta, avalduse koostamise kuupäev ja koht ning Laenusaaja allkiri.

Kui Laenusaaja kasutab Lepingust taganemise õigust, peab ta Laenu Laenuandjale tagastama 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul taganemisavalduse tegemise päevast. Vastasel korral loetakse, et Laenusaaja ei ole Lepingust taganenud.

Kui Laenusaaja Lepingust taganeb, kohustub ta hüvitama Laenuandjale tegelikult osutatud finantsteenuse hinna, tasudes Laenusaajale kõik Laenu saamisega seotud otsesed kulud ning lisaks Laenu kasutamise kuluna 2% Laenu summast iga kalendripäeva eest, mil Laen oli Laenusaaja kasutuses.

 

10. Lepingu ülesütlemine

Laenuandjal on õigus Leping ühepoolselt üles öelda ning nõuda Laenu, Laenu intressi ja muude Lepingujärgsete summade  kohest tagastamist või tasumist, kui:
ilmneb, et Laenusaaja on esitanud Laenuandjale valeandmeid eesmärgiga saada Laenu;
Laenusaaja ei ole täitnud  punktis „Laenusaaja muud kohustused” nimetatud kohustust;
Laenusaaja majanduslik olukord halveneb, sh kui Laenusaaja suhtes on algatatud täitemenetlus;

Laenusaaja ei täida lepingukohaselt muid Lepingu tingimusi.

Peale nimetatud taganemisõiguse lõppemist on Laenusaajal õigus mistahes ajal Leping üles öelda ja/või Laen ennetähtaegselt tagastada. Käesoleva punkti alusel Lepingu üles ütlemine ja/või Laenu ennetähtaegne tagastamine ei vabasta Laenusaajat Laenu intresside ja muude Lepingust tulenevate maksete tasumisest ning Lepingu rikkumisest tulenevate kohustuste täitmisest, mis tekkisid enne Laenu ennetähtaegset tagastamist.

 

11. Lõppsätted

Leping jõustub selle sõlmimisel.

Laenuandjal on õigus Üldtingimusi ühepoolselt muuta, teatades sellest eelnevalt Laenusaajale tema poolt Laenutaotluses märgitud posti- või elektronposti aadressil või muul aadressil, mille Laenusaaja on kirjalikult Laenuandjale vastavaks otstarbeks teatavaks teinud ja tehes muudetud Üldtingimused kättesaadavaks Veebilehel. Muudetud Üldtingimused jõustuvad Laenusaajale saadetud teates märgitud hetkel. Uute Üldtingimustega mittenõustumisel on Laenusaajal õigus Leping vastavalt punktile „Lepingu ülesütlemine” koheselt üles öelda.

Lepingupooled kohustuvad mitte avalikustama muudele Kolmandatele isikutele informatsiooni Lepingu tingimuste kohta teise Lepingupoole kirjaliku nõusolekuta. Lepingu tingimusi võib avalikustada teise Lepingupoole nõusolekuta juhul, kui teine Lepingupool rikub Lepingut ning tingimuste avalikustamine on vajalik Lepingu täitmisele sundimiseks ja/või Laenuandja nõuete rahuldamiseks, samuti juhul, kui tingimuste avalikustamine on ette nähtud kehtivates õigusaktides. Laenuandjal on õigus avaldada eelnimetatud informatsiooni Laenusaaja nõusolekuta punktis „Laenusaaja vastutus” nimetatud Kolmandale isikule, kellele Laenuandja pandib Lepingust tulenevad Laenuandja nõuded Laenusaaja vastu.

Kõik Lepingupoolte vahelised Lepinguga seotud ülejäänud teated edastatakse eesti keeles Laenutaotluses märgitud postiaadressil, elektronposti aadressil või muudel aadressidel, mille Lepingupool on kirjalikult teisele Lepingupoolele teatavaks teinud. Kui Lepingust ei tulene teisiti, tuleb postiaadressi või elektronposti aadressi muutusest teist Lepingupoolt teavitada kirjalikult 3 (kolme) kalendripäeva jooksul arvates nimetatud aadressi muutumisest.

Teade loetakse kätte antuks:

teate kätteandmisel allkirja vastu;

teate saatmisel tähitud kirjaga, kui teate postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva;

teate saatmisel elektronpostiga, kui teate saatmisest on möödunud 1 (üks) kalendripäev.

Kõik käesolevast Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Poolte kokkuleppel, kokkuleppe mittesaavutamisel Harju Maakohtu Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt.

Lepingu sõlmimisega Laenusaaja kinnitab, et Laenuandjal on õigus soovi korral loovutada Lepingust tulenevad nõuded Laenusaaja vastu Kolmandatele isikutele, kusjuures juhul, kui nõue loovutatakse sissenõudmise eesmärgil inkassofirmale, kohustub Laenusaaja tasuma sellise loovutamisega seotud kulud.

Lepingu sõlmimisega Laenusaaja kinnitab, et on teadlik sellest, et Lepingust tulenevad Laenuandja nõuded Laenusaaja vastu panditakse Laenuandja poolt valitud Kolmanda isiku kasuks.

Lepingu sõlmimisega Laenusaaja kinnitab, et annab nii Laenuandjale, Kolmandale isikule seoses Laenuandja nõuete rahuldamisega kui punktis „Laenusaaja vastutus” nimetatud Kolmandale isikule, kelle kasuks Laenusaaja pandib Lepingust tulenevad nõuded Laenusaaja vastu, tingimusteta ning tagasivõtmatu nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, sh nende avaldamiseks eesmärgiga anda Kolmandatele isikutele informatsiooni Laenusaaja poolt kohustuste mittenõuetekohase täitmise kohta.

Lepingu sõlmimisel Lepingupooled kinnitavad, et Lepingus nende kohta esitatud andmed on tõesed, Lepingu tingimused vastavad nende tahtele ning nad on õigustatud Lepingut sõlmima ja allkirjastama.

Pooled on kokku leppinud Lepingust tulenevate nõuete aegumisperioodi pikendamises 5 (viie) aastani. Lepinguliste kohustuste tahtlikust rikkumisest tulenevate nõuete aegumisperioodi pikendatakse 10 (kümne) aastani.

Lepingu sõlmimisega kinnitab Laenusaaja, et on Lepingu läbi lugenud ja saanud üksikasjalikku teavet Lepingu ning Lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste kohta ning on Lepingust täielikult aru saanud ja selle tingimustega nõus.


Warning: Use of undefined constant yes - assumed 'yes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data01/virt47117/domeenid/www.kiirlaenukeskus.ee/htdocs/wp-content/themes/breathe/page.php on line 59